شفته داکت با عملکرد خوب برای پی با تنش اولیه

نام محصول: شفته داکت با عملکرد خوب برای پی با تنش اولیه
از نوع : EPS-P

از بسته بندی: 50 کیلوگرم / کیسه

درخواست نمونه