شفته غیر انقباضی با استحکام سریع

نام محصول: شفته غیر انقباضی با استحکام سریع
از نوع: CGM-1P / CGM-S
بسته بندی: 50kg در / کیسه

درخواست نمونه