فوق روان کننده پایه استون سولفونات فرمالدهید (AK)

نام محصول: فوق روان کننده پایه استون سولفونات فرمالدهید (AK)
نوع: AK
بسته بندی: 30کیلوگرم/کیسه

درخواست نمونه