نفتالین سولفونات فرمالدهید (SNF)

نام محصول: نفتالین سولفونات فرمالدهید (SNF)
مدل: UNF-5 / FDN
بسته بندی: 25کیلوگرم/کیسه، 700 کیلوگرم/کیسه فله

درخواست نمونه