فوق روان کننده پلی کربوکسیلات حفظ اسلامپ

نام محصول: فوق روان کننده پلی کربوکسیلات حفظ اسلامپ (PC-G)
مدل:PC-G (مایع اولیه)
بسته بندی:240کیلوگرم/بشکه 110کیلوگرم/مخزنIBC

درخواست نمونه