فوق روان کننده پایه آمینوفنول سولفونات (AS)

نام محصول: فوق روان کننده پایه آمینوفنول سولفونات (AS)
نوع: AS
بسته بندی: 30کیلوگرم/کیسه

درخواست نمونه