نمایش یک نتیجه

مواد کف پوش

نام محصول: رنگدانه اکسید آهن نوع: رنگدانه اکسید آهن بسته بندی: 25کیلوگرم/کیسه

نام محصول: سیمانی ملات جهت همسطح کردن کف ملات از
نوع: خود تسطیح کف از ملات
بسته بندی: 30KG / کیسه

نام محصول: بتن کف سخت از
نوع: بتن کف سخت از
بسته بندی: 30KG / کیسه

نام محصول: اپوکسی کف پوشش از
نوع از: اپوکسی کف پوشش
بسته بندی از: