نمایش یک نتیجه

مواد محافظ بتن

نام محصول: M400 (اجزای تشکیل از JS عایق پوشش)
نوع: M400
بسته بندی: 50kg در / درام

نام محصول: بتن رابط درمان عامل
نوع: MNC-302/303
بسته بندی: 50kg یا 200KG / درام

نام محصول: پخت بتن از مرکب
نوع از: MNC-Y1
بسته بندی: 20liter / درام یا 210liter / درام

نام محصول: بازدارنده های خوردگی (MNC-RI) از نوع: MNC-RI از بسته بندی: 40 کیلوگرم / کیسه

نام محصول: بازدارنده های خوردگی (MNC-CI) از
نوع: MNC-CI از
بسته بندی از:

نام محصول: پایان عامل از
نوع: تکمیل عامل از
بسته بندی: های 20kg / درام