هسته ارزشی:

نوآوری مشترک و اشتراک گذاری

روح شرکت:

سریعتر، بهتر، قویتر

ماموریت شرکت:

ایجاد یک تیم مردم گرا که دارای یک هدف مشترک یعنی ایجاد ارزش برای سهامداران و ذینفعان است. برای دستیابی به یک رشد هماهنگ میان کارکنان، شرکت، جامعه و طبیعت. باهم برای به اشتراک گذاری دارایی های فیزیکی و معنوی.

چشم انداز شرکت:

MUHU موقعیت تجاری خود را در صنعت افزودنی های بتن چین قوی تر کرده و به تجارت بین المللی رقابتی و خالق ارزشهای اجتماعی تبدیل خواهد شد.

MUHU سازمانی با فرهنگ عملی، نوآورانه، مترقی و پویاست.
پس از تقریبا 30 سال از توسعه شرکت، MUHU فرهنگ خاص تارت خود را تشکیل داده است. برای تعطیلات مهمی همچون اواسط پاییز و یا فستیوال ماه، شرکت برای کلیه کارکنان مهمانی های ویژه ای برگزار میکند.

MUHU تجارتی آموزشی است. ما برنامه های فشرده آموزشی برای کلیه پرسونل خود داریم. مدیریت و تیم R&D موظف به گذراندن 4 ساعت آموزش در هفته و دیگر کارکنان بطور معمول نیاز به گذراندن حداقل 4 ساعت آموزش درماه دارند. ما همچنین برنامه های ایمنی شغلی، مهارتهای شغلی و مسابقات هرساله داریم.
بعنوان فعالیت اجتماعی و ارتقای آموزشی در مناطق روستایی، شرکت بنیاد آموزشی MUHU را بنیا گذارده است.

 گواهینامه ISO9000

 

 جلسات آموزشی منظم

جلسه نتیجه گیری پایان سال

 بنیاد آموزشی MUHU